กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 

   

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนน  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4-10  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 - 6  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง ไตรมาส 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ สำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การโอนจัดสรร สำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ฯ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การจัดสรรงบประมาณค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 2  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ฯ  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
1-การบันทึกข้อมูล มฝ.2 เดือน ธันวาคม 2561  [ 17 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 387