กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 


จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร [ 10 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู [ 5 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู [ 5 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต Download speed [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเ [ 24 ก.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้าน [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ (ถนนสายบ้าน [ 20 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]

 
 
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค 61 [ 16 ต.ค. 2561 ]     
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวประจำปีการศึกษา 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]     
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ [ 16 ต.ค. 2561 ]     
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ร่วมประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากับหน้าที่ฝ่ายปกครอง [ 12 ต.ค. 2561 ]     
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 [ 12 ต.ค. 2561 ]     
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ขอเชิญประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ [ 12 ต.ค. 2561 ]     
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2561 ]   
การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ว 4614 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้บังคับใช้กฎหมายฯ  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ว 4590 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ว 4612 ขอความอนุเคราะสำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่วยสลากกินแบ่งรัฐบาล  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนให้แก่ผู้พิการ งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ว 4615 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 1 [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ว4646 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2561 ]   
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. [ 11 ต.ค. 2561 ]   
 
 
 
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3290  [ 16 ต.ค. 2561 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3258  [ 16 ต.ค. 2561 ]
พิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว 3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กค. มท 0803.3/ว3279  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว5912 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 12 ต.ค. 2561 ]
โครงการประเชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว3239  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานตลาดเทศบาล เพื่อช่วยเหลือในการระบายผลผลิตทางการเกษตร กพส. มท 0810.6/ว3276  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3268  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว3277  [ 12 ต.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว41  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว3269  [ 12 ต.ค. 2561 ]
ขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3267  [ 12 ต.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3263  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3259  [ 12 ต.ค. 2561 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3249 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 11 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3243  [ 11 ต.ค. 2561 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว3231 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3244 [เอกสารแนบ]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว3200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/14604  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/ว3238  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5855  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
 
  
 
อบต.ท้ายดง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมิน [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายดง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองแจง [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถบริ [ 17 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 10 
อบต.บ่อรัง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.หินฮาว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.2) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หินฮาว แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1) [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระป [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ - ๘ สา [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเ [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงบำบัดน้ำเสี [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุง [ 16 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 


 
 
 
 
 
 

กลุ่มตีมีดบ้านใหม่

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 


 
เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 96  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตาลเดี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล