กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาบ้านศรีสะอาด [ 4 ม.ค. 2562 ]จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนระวางที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข. [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]ซื้อหัวเทียนเครื่องตัดหญ้าและเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพ [ 21 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 21 พ.ย. 2561 ]ก่อสร้างลานกีฬาบ้านศรีสะอาด [ 19 พ.ย. 2561 ]ก่อสร้างลานกีฬาบ้านศรีสะอาด [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร [ 10 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู [ 5 ต.ค. 2561 ]ก่อสร้างฝายน้ำล้น ตามแบบ มข.2527 (คลองกากะเลา) หมู [ 5 ต.ค. 2561 ]จ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 ต.ค. 2561 ]ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2561 ]

 
 
 
แผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 งบ 62 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
แผนดำเนินงาน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 17 ม.ค. 2562 ]     
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 4-10 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 - 6 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลาง ไตรมาส 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 17 ม.ค. 2562 ]     
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ฯ สำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
การโอนจัดสรร สำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ฯ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาส 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งวดที่ 2 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ฯ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
1-การบันทึกข้อมูล มฝ.2 เดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
2-การบันทึกข้อมูล มฝ.2 เดือน ธันวาคม 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
ว38 ขอความร่วมมือสนันสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 16 ม.ค. 2562 ]     
แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบการกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ฯ [ 15 ม.ค. 2562 ]   
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลืองตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]   
ว270 แจ้งวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวด2 [ 15 ม.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 [ 15 ม.ค. 2562 ]   
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 15 ม.ค. 2562 ]   
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]   
 
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว4  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว142 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา สน.คท. มท 0808.3/ว0288  [ 18 ม.ค. 2562 ]
การทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว0315  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/ว245  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอเชิญชวนรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.5/ว244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2562 ]
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
  
 
อบต.นาสนุ่น ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หลักด่าน ร่วมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หลักด่าน โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.ซับสมอทอด งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ๖๒ Ep.3 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ๖๒ Ep.2 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ซับสมอทอด งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ๖๒ Ep.1 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาเกาะ อบต.นาเกาะ ร่วมขบวนแห่งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ [ 19 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้ายดง โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายดง ประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท้ายดง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายบ้านกลาง - น้ำพุ ตำบลบ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองซำข่อย บ้านโคกขม้ิน หมู [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ทนกลาง(รับสมัครพนักงานจ้างส่วนตำบล) [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ตาลเดี่ยว กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 


 
 
 
 
 
 

กลุ่มตีมีดบ้านใหม่

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 


 
เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 139  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตาลเดี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล