กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
 
 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
ว2695 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนฯ [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.พ.ศ2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท.พ.ศ2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
การปรับลดดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค และ ช.พ.ส. ของธนาคารออมสิน [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. พ.ค. 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
ว2670 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
ว266 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
ว2666 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11  [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
ว 2669 ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวา รายจ่ายเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
ว2652 การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดฯ  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว2650 1-ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท. [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว2650 2-ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท. [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว2655 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
เร่งรัดการดำเนินการที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว2656 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อปท.  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว272 กำหนดกิจกรรม Thailand REarch Xepro [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
ว274 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
 
 
 
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
 
  
 
ทต.บัววัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและแสกนเอกสาร จำนวน 2 รายการ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พุขาม โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.นายม [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.ซับสมอทอด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ซับสมอทอด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการแช่น้ำสมุนไพร [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อรัง รณรงค์ลดการใช้โฟม และรณรงค์การใช้ถุงผ้า [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีมงคล ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแบ็คโฮฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.บัววัฒนา ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ชอนไพร ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการตำบลชอนไพร ครั้งที่ 2/2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ทต.ซับสมอทอด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 


 
 
 
 
 
 

กลุ่มตีมีดบ้านใหม่

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 


 
เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 31  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตาลเดี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล