กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
HOME
ADMIN
EMAIL
 
 
 
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ส.ค. 2561 ]     
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาฯ [ 14 ส.ค. 2561 ]     
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท. [ 14 ส.ค. 2561 ]     
ว3616 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2560-2564 [ 9 ส.ค. 2561 ]   
ว3617 โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
ว3618 ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายสัตว์พ.ศ.2559  [ 9 ส.ค. 2561 ]   
ว3619 การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองท้องถิ่น [ 9 ส.ค. 2561 ]   
ว3608 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งของสภาองค์กรชุมชน [ 8 ส.ค. 2561 ]   
ว3606 การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่2/2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]   
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่7/2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]   
ว397 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 8 ส.ค. 2561 ]   
ว397 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว3586 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 เพื่อส่งเงินสมทบบำเหน็จบำนาญ  [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว 3584 การดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว3587 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 เพื่อส่งเงินสมทบบำเหน็จบำนาญ [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว395 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว395 2-บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน กรกฎาคม 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว396 1-บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]   
ว396 2-บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561  [ 7 ส.ค. 2561 ]   
โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 ส.ค. 2561 ]   
 
 
 
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2423  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.5/ว2397  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2421  [ 7 ส.ค. 2561 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว83  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. มท 0802.3/ว82  [ 7 ส.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2420  [ 7 ส.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2416  [ 7 ส.ค. 2561 ]
 
  
 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมการฝ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกกร [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านน [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หลักด่าน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าส [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ โครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยใ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ครงการขยายเขตเสียงตามสาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านซำบอน [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หินฮาว ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คส [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หินฮาว [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หินฮาว [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าพล โครงการปกป้องสถาบันกับความเป็นชาติ ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
อบต.นาสนุ่น ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง \\\"ขอเรียนเชิญท่านส่งตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน แข่งขันป [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ชอนไพร ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในวาระเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าพล โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 12 


 
 
 
 
 
 

กลุ่มตีมีดบ้านใหม่

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 


 
เว็บไซต์ ทต.ตาลเดี่ยว จ. เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 มิ.ย. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตาลเดี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล