หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหาร ทต.ตาลเดี่ยว
วิสัยทัศน์ ทต.ตาลเดี่ยว
"ตำบลตาลเดี่ยว เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพที่มั่นคง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความสงบสุข
เป็นแหล่งเจริญทางการศึกษา และวัฒนธรรม"
OTOP กลุ่มตีมีดบ้านใหม่
เทศบาลตำบล
ตาลเดี่ยว
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 
 
 


จ้างดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงาน และปฏิบัติงานในก [ 4 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล โดยวิธี [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในอาคารศูนย์พัฒนาเ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างดูแลรักษาความสะอาดของสำนักงาน และปฏิบัติงานในก [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและท [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงานพัฒนา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษา [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแว [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานเทศบาลตำ [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำนักงานเทศบาลตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อเก้าอี้พักคอยขาเหล็ก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้มาติดต่อราชการพร้อมอาคารอเนก [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยว [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
พช0023.1/ว5681 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5704 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 693 การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5710 ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 694 การอบรมออนไลน์ให้กับครูเเละบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างวินัยทางการเงิน  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5668 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/15193 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูฯ (กรณีเยียวยา) พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว 5692 การคัดเลือกผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 15190 ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะปนเปื้อนขยะติดเชื้อ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 5694 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 1 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5645 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 685 การจัดทำคู่มือการใช้เกณฑ์อ้างอิงการติดตามการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช0023.3/ว 5634 การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5 / ว5643 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 5654 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 12 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.4/ว 5631 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5 / ว5635 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 5615 ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเเละการทำไม้ในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 5614 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บเเละการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 11 ต.ค. 2564 ]  
 
 
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
 
สายตรงนายก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร : 056-704-696-7
นายสุบิน บุญจันทร์
นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว
 
 
 
อบต.ท้ายดง สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ท้ายดง และนายก อบต.ท้ายดง ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำก้อ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก แบบสำรวจความต้องการในการจัดการอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่ว [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ช้างตะลูด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ยางสาว ประกาศนียบัตรเชิดชูให้ไว้เพื่อเสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เป็นหน่วยงานที่ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายดง ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายดง สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.ท้ายดง และนายก อบต.ท้ายดง ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2 [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวิเชียรบุร [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.ท้ายดง ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี มอบแพมเพิสให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถังดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย ให้กับวัดบุญชัย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโรง อำเภ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังชมภู ลงประเมินเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเดิม-รายใหม่ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 


 
 
 
 
 
 

มีดบ้านใหม่

ประเพณีแห่ต้นผึ้ง วัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
 
 
 


 
ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้แล้วที่ี่นี่ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 1894  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 47  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ตาลเดี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว