หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ครั้ง 1 / 2562  
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ครั้ง 1 / 2562 เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนฯ และร่วมพิจารณา ปรึกษาหารือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วมโดยให้เกิดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษา พยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก แก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนฯ  ในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2561-2564) และเป็นกรอบแนวทางในการทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 15.51 น. โดย เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ผู้เข้าชม 152 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย