หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง "ภูมิปัญญาเล่าเรื่อง : ของกิน ของเล่น ของใช้" ด่วนที่สุด 19 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 พ.ค. 2563
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 18 พ.ค. 2563
ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ด่วนที่สุด 16 พ.ค. 2563
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ค. 2563
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 15 พ.ค. 2563
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ 15 พ.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 พ.ค. 2563
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ] 15 พ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อจังหวัด] 15 พ.ค. 2563
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 15 พ.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรร ด่วนที่สุด 15 พ.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบแผนงานโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ] 14 พ.ค. 2563
ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด 14 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [แบบเก็บข้อมูลฯ] 14 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 พ.ค. 2563
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [รายชื่อ อปท.] 14 พ.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 พ.ค. 2563
การตรวจสอบแหล่งน้ำของ อปท. ด่วนที่สุด [เอกสารแนบ] 14 พ.ค. 2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 พ.ค. 2563
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 922
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10