หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งที่ 525/2549) 13 พ.ย. 2549
สิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1931) 13 พ.ย. 2549
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1922) 13 พ.ย. 2549
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ย. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 10 พ.ย. 2549
การใช้บัตรเครดิตราชการ 10 พ.ย. 2549
การสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย [แบบ สน.สส.1-6] 10 พ.ย. 2549
การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ" 9 พ.ย. 2549
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา 9 พ.ย. 2549
สำเนาวิทยุ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1910 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 9 พ.ย. 2549
มาตรการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว1890) 8 พ.ย. 2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1884) 8 พ.ย. 2549
การจัดทำงบการเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1885) 8 พ.ย. 2549
โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น (มท 0809.3/ว182) 7 พ.ย. 2549
การมอบ ประกาศเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและส่วนภูมิภาค ที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (มท 0810.3/ว291) 7 พ.ย. 2549
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0808.2/ว1875) 6 พ.ย. 2549
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว1852) 3 พ.ย. 2549
หลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (มท 0803/ว1848) 3 พ.ย. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1853) 3 พ.ย. 2549
บัญชี รายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2549 (มท 0806/ว133) 3 พ.ย. 2549
<< หน้าแรก...     876      877      878      879     (880)     881      882      883      884   
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10