หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
ชาวบ้านในตำบลตาลเดี่ยว มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
 
วัดในเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว มหานิกาย มี จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

วัดศรีสมพร ตั้งอยู่ที่ บ้านขวัญโยน หมู่ที่ 1

วัดจอมมณี ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 9

วัดลัทฐิวราราม ตั้งอยู่ที่ บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 2

วัดศรีสะอาด ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 11

วัดบ้านท่ากกแก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่ากกแก หมู่ที่ 4

วัดเทวราชกุญชร ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าโก หมู่ที่ 7

วัดปากห้วยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ บ้านปากห้วยขอนแก่น หมู่ที่ 6
 
 
สถานบริการสาธารณสุขประจำตำบล มีจำนวน 1 แห่ง คือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลเดี่ยว ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การจัดการศึกษาในตำบลตาลเดี่ยว มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา นอกจากนี้ได้จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้

ระดับก่อนวัยเรียน(ปฐมวัย) มีจำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ระดับประถมศึกษา มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านท่ากกแก
 
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
 
โรงเรียนบ้านท่าโก
 
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
 
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก

ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น

การจัดการศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)
มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 
มัธยมศึกษา (ตอนต้น)
 
มัธยมศึกษา (ตอนปลาย)