หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ ทต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 

 
 

การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
 
 

 
 

การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน และทางเดินเท้า

การก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร

การก่อสร้าง ปรับปรุงไฟฟ้า และโทรศัพท์
 
 

 
 

การพัฒนาด้านการจัดการการศึกษาในเขตตำบลตาลเดี่ยว

การพัฒนาด้านศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการกีฬา และการต่อต้านยาเสพติด

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
 
 

 
 

การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 

 
 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่